Dziś jest poniedziałek, 06.07.2020. W dniu dzisiejszym obowiązuje rozkład na dni robocze.
Rozkład jazdy

Obsługa elektronicznych kart bezstykowych

1. Standardowy zakup elektronicznego biletu jednorazowego w taryfie odległościowej

Podróżny który chce nabyć bilet w taryfie odległościowej, po wejściu do pojazdu przykłada kartę do kasownika w części opisowej „ZBLIŻ KARTĘ”. Kasownik odczytuje rodzaj karty (premium lub standard) oraz zakodowany na karcie aktualny rodzaj biletu (normalny, ulgowy lokalny, ulgowy ustawowy) po dokonaniu prawidłowego skasowania generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy i pobiera należność z grupy taryfowej przejazdu na odległości powyżej 25 przystanków. Przy prawidłowym zarejestrowaniu skasowania kasownik wygeneruje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o pobranej kwocie oraz stanie t-portmonetki po wykonanej operacji.

 

 

Przed wyjściem z autobusu, w celu wyrejestrowania przejazdu i ewentualnego zwrotu nadpłaconej kwoty (przy przejeździe krótszym niż na odległość 26 przystanków) podróżny przykłada kartę do kasownika. Po prawidłowym wyrejestrowaniu przejazdu kasownik generuje pojedynczy sygnał dźwiękowy a na ekranie kasownika zostanie wyświetlona informacja o zwróconej kwocie oraz stanu t-portmonetki po wykonanej operacji. Wyrejestrowania przejazdu można dokonać w czasie gdy autobus odjechał z przystanku poprzedzającego zaplanowane wyjście aż do chwili zatrzymania się na przystanku, na którym podróżny zamierza wysiadać.

 

 

 

Opisane powyżej czynności dotyczą sytuacji, gdy podróżny posiada na t-portmonetce środki na nabycie biletu na przejazd.

Prezentacja czynności podróżnego korzystającego z biletu elektronicznego odległościowego.

 

Sytuacje nietypowe podczas prób kasowania biletów

 

Skasowanie niepewne biletu z elektronicznej portmonetki

 

 

Jeżeli podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki kasownik z jakiegoś powodu (zbyt szybkie zniknięcie karty z pola anteny, drgania pojazdu, zbyt duża odległość karty od kasownika, itp.) uzna, że operacja skasowania mogła się nie udać, to taka sytuacja jest sygnalizowana poprzez potrójny sygnał dźwiękowy oraz wyświetlenie stosownego komunikatu (nie jest wtedy wyświetlana informacja o kwocie pobrania i stanie elektronicznej t-portmonetki):

 

 

Dla zweryfikowania poprawności skasowania podróżny powinien wybrać na kasowniku operację sprawdzenia stanu karty. Jeżeli po sprawdzeniu okaże się, że kasownik nie dokonał skasowania biletu wówczas podróżny powinien ponownie przyłożyć kartę do kasownika celem pobrania należności za przejazd.

 

Inne sytuacje nietypowe

 

W sytuacjach nietypowych, kasownik wygeneruje potrójny sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu kasownika pojawi się stosowny komunikat informacyjny. Podróżny w takiej sytuacji może dokonać sprawdzenia swojej karty w kasowniku wybierając opcję sprawdzenia karty. W sytuacjach wątpliwych dotyczących braku środków na karcie, ważności karty, uszkodzenia karty itp. podróżny powinien udać się do Punktu Obsługi Klienta celem wyjaśnienia problemu.

 

2. Podróżny posiada na karcie ważny bilet okresowy

 

Pasażer chcąc sprawdzić stan swojej karty powinien wybrać na panelu dotykowym kasownika opcję „Sprawdzenie karty" i dopiero wtedy zbliżyć kartę do kasownika.

 

Podróżny, który posiada na swojej karcie bilet okresowy nie powinien przykładać karty do kasownika. Jeżeli podróżny zbliży swoją kartę do kasownika, wówczas gdy t-portmonetka będzie doładowana odpowiednią kwotą kasownik pobierze należność za przejazd w taryfie odległościowej.

 

3. Zakup biletu dla innej osoby (innych osób)

 

 

Podróżny, który posiada na swojej karcie wystarczającą ilość środków na t-portmonetce może nabyć bilet dla innej osoby lub kilku osób. Operację wykonuje się poprzez wybranie przycisku „Zakup biletów dla wielu osób” na panelu dotykowym ekranu kasownika. Po wybraniu tej opcji na ekranie kasownika pojawi się kolejne okno, na którym podróżny wskazuje jakie bilety zamierza zakupić.

 

 

Wybierając opcję „Dla siebie” podróżny zaznacza chęć zakupu biletu dla siebie, kasownik automatycznie odczyta rodzaj karty (standard lub premium) a także rodzaj uprawnienia do ulgi zakodowany na karcie (bilet normalny, ulgowy lokalny lub ulgowy ustawowy) potwierdzenie wybrania biletu dla siebie nastąpi przez pojawienie się cyfry 1  w kwadracie obok nazwy.

 

 

Podróżny wybiera dowolną ilość i rodzaj biletów dla współpasażerów. Każde naciśnięcie rodzaju biletu zwiększa deklarowaną do zakupu ilość biletów o czym informuje liczba w kwadracie obok nazwy rodzaju biletu. Dla współpasażera każdy deklarowany do zakupu bilet będzie znajdował się w taryfie standard. Przez cały czas dokonywania przez podróżnego wyboru biletów w zakupie grupowym, w dolnej części ekranu wyświetla się komunikat „Dla zatwierdzenia przyłóż kartę”.

 

Podróżny zatwierdza zakup wybranych biletów przykładając kartę do kasownika, rezygnacja z zakupu odbywa się poprzez wybranie na ekranie dotykowym opcji „Anuluj”.

 

Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem skasowania biletu. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powraca do stanu normalnego. Jeżeli we właściwym czasie karta zostanie zbliżona do kasownika, wówczas zostanie dokonane skasowanie biletu i zarejestrowanie przejazdu zgodnie z opisem przedstawionym punkcie 1.

 

Wyrejestrowanie przejazdu i ewentualny zwrot nadpłaconych kwot biletu zakupionego dla siebie oraz dla innej osoby (innych osób) nastąpi po zbliżeniu karty do kasownika przed wysiadaniem z autobusu, zgodnie z opisem przedstawionym w punkcie 1.

 

4. Sprawdzenie stanu karty

 

 

Sprawdzenie stanu karty jest dokonywane przez kasownik po wybraniu przez użytkownika przycisku "Sprawdzenie karty" na ekranie głównym. Zostanie on zaznaczony, dodatkowo zostanie wygenerowany pojedynczy sygnał dźwiękowy. Właściciel karty ma około 5 sekund na przyłożenie karty do kasownika celem zrealizowania opcji sprawdzenia stanu karty. Jeżeli w ciągu tych 5 sekund karta nie pojawi się w polu anteny kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego (kasownik rozpoczyna wyświetlanie daty i czasu). Jeżeli karta zostanie przyłożona do kasownika (pojawi się w polu anteny kasownika) to kasownik rozpocznie wyświetlanie informacji o elektronicznej portmonetce i bilecie okresowym. Poniższy rysunek przedstawia interfejs kasownika podczas sprawdzania biletu elektronicznego.

 

 

Na ekranie kasownika kolorem bordowym zaznaczony jest rodzaj  oraz ilość biletów odległościowych zakupionych poprzez rejestrację przejazdu lub też poprzez opcję ZAKUP BILETÓW DLA WIELU OSÓB.
 
UWAGA: w opcji SPRAWDZENIE KARTY system informuje o biletach zakupionych w aktualnym kursie, tj. po wyrejestrowaniu przejazdu wskazywana jest zerowa ilość biletów, gdyż wszystkie bilety zostały już “zużyte”.

 

5. Przeniesienie środków z e-portmonetki na t-portmonetkę

 

Aby móc korzystać z jednorazowych elektronicznych biletów w taryfie odległościowej, podróżny musi posiadać środki za zakup biletu na tzw. t-portmonetce (portmonetce transportowej). Samo posiadanie środków pieniężnych na e-portmonetce (doładowywanej np. gotówką w każdym parkometrze na terenie miasta) nie pozwala na zakup biletu na przejazd. Mając doładowaną e-portmonetkę podróżny wybierając tą opcję na ekranie kasownika ma możliwość przeniesienia części lub całości środków z e-portmonetki na t-portmonetkę.

 

Chcąc dokonać przeniesienia środków z e-portmonetki na t-portmonetkę po wybraniu przez użytkownika przycisku "Przeniesienie z e-portmonetki na t-portmonetkę" pojawi się kolejny ekran, na którym można ustalić kwotę do przeniesienia.

 

 

Przyciskami +/- podróżny ustala kwotę przeniesienia. Po ustaleniu kwoty do przeniesienia i jej zatwierdzeniu przyciskiem "Akceptuj", na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie / kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego.Rezygnacja z przeniesienia może się również odbyć poprzez wybranie na ekranie kasownika przycisku "Anuluj".

 

 

Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

 

 

i w tym czasie kasownik dokona automatycznego przeniesienia wskazanej uprzednio kwoty. Po wykonanej operacji na ekranie kasownika pojawi się komunikat informujący o kwocie przeniesienia oraz o stanie t-portmonetki po dokonanym przeniesieniu.

 

 

 

6. Przeniesienie doładowania internetowego, zwrot reklamacji

 

Podróżny wybierając tą opcję na ekranie ma możliwość:

- przeniesienia na kartę biletu okresowego zakupionego przez Internet

- przeniesienia na kartę doładowania t-portmonetki dokonanego przez Internet

- zwrotu na kartę środków, które wyniknęły z pozytywnie rozpatrzonej reklamacji

 

 

Chcąc dokonać jednej lub kilku z w/w możliwych operacji, po wybraniu przez użytkownika przycisku "Przeniesienie doładowania internetowego, Zwrot reklamacji" na ekranie głównym pojawi się komunikat informujący o konieczności włożenia karty do kieszeni kasownika. Po wybraniu przycisku i pojawieniu się komunikatu, podróżny ma około 5 sekund na umieszczenie karty w szczelinie / kieszeni kasownika. Jeżeli w ciągu 5 sekund karta nie zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to kasownik samoczynnie powróci do stanu normalnego. Jeżeli karta zostanie umieszczona w kieszeni kasownika, to na ekranie kasownika pojawi się komunikat:

 

 

po dokonanej operacji przeniesienia na ekranie pojawi się stosowny komunikat informacyjny.

 

 

W trakcie doładowania internetowego mogą wystąpić następujące sytuacje:

 

- brak w systemie zdefiniowanych dla karty doładowań internetowych lub zwrotów reklamacji (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)

- doładowanie internetowe jest niemożliwe do zrealizowania (np. dokonany przelew jeszcze nie wpłynął na konto ZDiK)

- karta została wyjęta z kieszeni kasownika i nie jest możliwe wykonanie doładowania internetowego

- karta została poprawnie doładowana internetowo lub odebrano należność z tytułu pozytywie rozpatrzonej reklamacji

 

 

Każda z tych sytuacji spowoduje wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego oraz wyświetlenie stosownego komunikatu na ekranie kasownika.


Podstawowe informacje
o systemie
Jak otrzymać tarnowską kartę miejską? Sposoby doładowania kart Opis funkcjonalności kasownika dwufunkcyjnego Obsługa elektronicznych kart bezstykowych Punkty Obsługi Klienta Prezentacje
© Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie
Administracja serwerem Inetive.pl