ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE

POWSTANIE NOWY PLAN ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

W listopadzie ubiegłego roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa, a firmą Via Vistula, której efektem będzie powstanie nowego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Tarnowie.

Plakat zachęcający do wypełniania ankiety związanej z Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Tarnowa

Jest to dokument, sporządzony zgodnie z wytycznymi unijnymi, określający wizję, cel oraz plan działań ukierunkowany na zrównoważony i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu w Tarnowie. Przyjęcie planu jest obowiązkiem nałożonym na Gminę Miasto Tarnów przez Sejmik Województwa Małopolskiego, uchwałą w sprawie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego.

W pierwszym etapie projektu mieszkańcom udostępniona została ankieta on-line. Jej celem jest analiza zachowań transportowych, w szczególności dotyczących preferencji związanych z przemieszczaniem się, opinii dotyczących systemu transportowego i mobilności w mieście oraz związanych z tym problemów, potrzeb i oczekiwań. Ankieta, która dostępna jest TUTAJ składa się z 18 krótkich pytań i jest w pełni anonimowa, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do jej wypełnienia.

W kolejnych etapach projektu przewidziane są m.in. konsultacje społeczne i spotkania warsztatowe z mieszkańcami miasta Tarnowa, na których dyskutowane będą kwestie związane z mobilnością i systemem transportowym miasta, a także zagospodarowaniem przestrzennym.

Więcej informacji uzyskać można pod adresem: office@viavistula.pl oraz na fanpage SUMP Tarnów.