Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Kontrola biletów

Kontrola biletowa w autobusach obsługujących linie komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie jest wykonywana przez kontrolerów ZDiK w Tarnowie.

Informacje związane z kontrolą biletów, reklamacjami i odwołaniami można uzyskać w siedzibie ZDiK – ul. Bernardyńska 24, II piętro, pokój nr 201 (składanie reklamacji) i nr 203 (uzyskanie informacji) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 14 688 31 05.

Opłaty dodatkowe można uiszczać:

 • w kasach biletowych ZDiK – ul. Brama Pilzneńska 3 i ul. Krakowska 48, w godzinach otwarcia kas
 • istnieje możliwość dokonywania opłat przelewem na konto, którego nr podany jest na wystawionym wezwaniu do zapłaty.

Wpłaty w powyższych punktach należy dokonać w terminie 14 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty. W przypadku uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od daty wystawienia, jej wysokość obniża się o 30% (zgodnie z zapisami Regulaminu obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy w tarnowskiej komunikacji miejskiej). Wszelkie koszty dochodzenia zapłaty należności poniesione po upływie terminu zapłaty obciążają dłużnika.

Po trzech miesiącach bezskutecznego dochodzenia zapłaty należności przez ZDiK, sprawę egzekucji długu przejmuje firma windykacyjna.

Jeżeli pasażer w terminie siedmiu dni od dnia przejazdu udokumentuje w siedzibie ZDiK uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu albo dostarczy ważny dokument przewozu (imienny bilet okresowy), którego nie miał podczas kontroli oraz uiści opłatę manipulacyjną – należność określona w wezwaniu do zapłaty podlega umorzeniu (na podstawie zapisów ustawy Prawo przewozowe).

Podróżny uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamacje od nałożonych opłat dodatkowych można złożyć w szczególności w przypadku, gdy pasażer nie zgadza się z treścią wezwania do zapłaty i może udowodnić, że posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego. Reklamacje składa się w terminie do trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty.

Reklamacje składa się w formie pisemnej. Powinny one zawierać:

 • datę sporządzenia reklamacji,
 • imię i nazwisko oraz adres osoby składającej reklamację,
 • do kogo reklamacja jest adresowana,
 • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji,
 • kwotę roszczenia,
 • nr wezwania do zapłaty,
 • wykaz załączonych dokumentów,
 • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być załączone:

 • oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (bilet),
 • potwierdzone kopie dokumentów poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów.

Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji.

Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków, o których mowa powyżej, pasażer zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania uzupełnionej reklamacji.

Zapłata należności w kwocie określonej w wezwaniu do zapłaty w terminie 14 dni od dnia wystawienia nie powoduje dodatkowych obciążeń. Po upływie tego terminu – tj. od następnego dnia do dnia zapłaty – za każdy dzień zwłoki nalicza się odsetki ustawowe (aktualnie 8% w skali roku).

Reklamacja wniesiona po terminie trzech miesięcy od dnia wystawienia wezwania do zapłaty nie będzie rozpatrywana. W takich przypadkach sprawa dochodzenia należności zostanie skierowana do prowadzenia przez firmę windykacyjną.

Po upływie terminu zapłaty do Dłużnika wysyłane jest „Wezwanie przedsądowe” przypominające o obowiązku uiszczenia należności z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej. Na tym etapie dochodzenia należności obciążenie Dłużnika stanowi suma: opłata dodatkowa + należność za przejazd + ustawowe odsetki.

ZDiK kieruje pozwy sądowe przeciwko Dłużnikom zwlekającym z uregulowaniem należności pomimo wysłanego „Wezwania przedsądowego”. Na tym etapie oprócz rosnącej z każdym dniem kwoty odsetek za zwłokę w zapłacie, dłużnik w wyniku postępowania upominawczego przeprowadzonego przez Sąd zostaje dodatkowo obciążony kosztami postępowania sądowego. Wydany sądowy „Nakaz zapłaty” po uprawomocnieniu się otwiera 10-letni okres dochodzenia kwoty należności w nim określonej wraz z narastającymi z każdym dniem zwłoki odsetkami.

Na tym etapie dochodzenia należności obciążenie Dłużnika stanowi suma: opłata dodatkowa + należność za przejazd + ustawowe odsetki + koszty postępowania sądowego.

Uprawomocnione sądowe „Nakazy zapłaty” kierowane są do komornika. Koszty postępowania komorniczego dodatkowo obciążają Dłużnika kwotą minimum ok. 150 zł. Wysokość kosztów określa komornik.

Na tym etapie dochodzenia należności obciążenie Dłużnika stanowi suma: opłata dodatkowa + należność za przejazd + ustawowe odsetki + koszty postępowania sądowego + koszty postępowania komorniczego.

Dodatkowym obciążeniem dla pasażerów podróżujących bez uiszczenia opłaty za przejazd jest – w przypadku trzykrotnego stwierdzenia jazdy bez ważnego biletu – kierowanie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia do Policji.

Kary wymierzone w wyniku postępowania w sprawie o wykroczenie (sprawy do Sądu kieruje Policja) nie zwalniają z obowiązku uiszczenia należności za wystawione przez kontrolerów biletów „Wezwania do zapłaty” za jazdę bez biletu.