Zarząd Dróg i Komunikacji logo
ZARZĄD DRÓG I KOMUNIKACJI
w TARNOWIE
Szukaj
Close this search box.

Klauzula informacyjna RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) tzw. RODO oraz ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do osób fizycznych, których dane są przetwarzane w zakresie ich praw z tego tytułu.

W związku z powyższym w zakładce pn. “Klauzula informacyjna RODO”, znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie (Administratora) oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać.

Klauzula informacyjna Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie („ZDiK”) z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bernardyńska 24, 33-100 Tarnów.

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora ochrony danych, pisząc na adres poczty
elektronicznej: iod@zdik.tarnow.pl.

Informujemy, że ZDiK przetwarza Pani/Pana dane osobowe w szczególności w następujących celach:

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ZDiK (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów zawierających te dane,
  • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a wynikających z przepisów szczególnych regulujących działalność (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO),
  • świadczenia na rzecz mieszkańców społecznie oczekiwanych usług dodatkowych (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z ZDiK, w tym profilowania pod kątem badania zdolności finansowej, analizy ryzyka, itp. (art. 6 ust. 1 lit. b i art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • realizacji umowy zawartej z ZDiK (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ZDiK lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym np. w celu dochodzenia i obrony przed
    ewentualnymi roszczeniami związanymi z realizacją przepisów prawa lub zawartą umową, na potrzeby administracji wewnętrznej ZDiK, w tym utrzymania infrastruktury IT, statystyki i raportowania wewnętrznego, itp.

W związku z przetwarzaniem przez ZDiK Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych powyżej dane te mogą być przekazywane do: Urzędów i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz ZDiK pośrednictwo w czynnościach Urzędowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami Urzędowymi, lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz ZDiK.

W związku z przetwarzaniem przez ZDiK Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), a także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO), tj. do otrzymania od Administratora tych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania przez ZDiK Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu ZDiK (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. ZDiK przestanie przetwarzać te dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją po jego stronie ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Pani/Pana lub dane te będą ZDiK niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu skorzystania z praw opisanych powyżej może się Pan/Pani skontaktować się z ZDiK, pisząc na adres: zdik@zdik.tarnow.pl lub z powołanym przez niego Inspektorem ochrony danych poczty elektronicznej pisząc na adres: iod@zdik.tarnow.pl.

Informujemy ponadto, że przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZDiK przez okres realizacji celów, w zakresie których ZDiK te dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.